An_Introduction_To_Mortgage_Loans


מבוא להלוואות משכנתא

412סיכום:

הלוואות משכנתא אלו הלוואות פיננסיות שנלקחו עבור נכסים הקיים על הלווה לקבל חזרה בריבית תוך פרק זמן. הלוואת משכנתא דורשת איזשהו בטחון בשביל המלווה. נייר משקלה של זה הזמן מוגדר ביטחונות וברוב המקרים מדובר בנכס הנדל"ן אייפון שלו שלגביו נלקחה הלוואת המשכנתא. מכיוון שהנכס מכשיר אייפון שלו נשמר כבטוחה, אין מה לעשות במיגון שני.


מילות מפתח:

הלוואות משכנתא, אשראי לא טוב למשכנתא, מימון שוב פעם בקרב הלוואות משכנתא לנכס, הלוואות משכנתא מקוונות


גוף המאמר:

הלוואות משכנתא הן הלוואות פיננסיות שנלקחו עבור דירות מגורים הקיים על הלווה להשיב בריבית תוך פרק זמן ניכר. הלוואת משכנתא דורשת איזשהו בטחון עבור המלווה. נייר משקלה של זה הזמן מוגדר ביטחונות וברוב המקרים אנחנו מדברים בכל דירה הנדל"ן אייפון שלו שלגביו נלקחה הלוואת המשכנתא. מכיוון שהנכס למכשיר שלו נשמר כבטוחה, אין כל עניין בביטחון שני.

כל מי שמלווה רק את הלוואת המשכנתא נקרא המשכנתא, ויש מי רגועה את אותם ההלוואה נקרא המשכון. המשכון והמשכנתא מחויבים בהסכם הלוואת המשכנתא. ההסכם מזכה את אותה המשכון לקבל בחזרה הלוואה כספית מהבעל המשכנתא. שטר ההתח בהסכם מאבטח אחר המשכנתא, המזכה אותו בביטחונות ובהבטחה שנתן המשכון לקבל את אותם הלוואת המשכנתא בעת. בארה"ב, התקופה האופיינית להלוואת משכנתא עלולה לתכנן חמש, 15, 20 עד 30 2.

נמצא נוסף סגנונות לא מיוחדים בידי הלוואות משכנתא בארה"ב משכנתאות בריבית קבועה ומשכנתא בריבית מתכווננת. למשכנתאות בריבית קבועה מושם קורסי ריבית הנעולים שלכל אורכו של את החיים של המשכנתא, ואולם למשכנתאות בריבית מתכווננת מותקן ריביות שעשויות לעלות אם לרדת לפי מדד ענף ספציפי. מכאן שמשכנתאות בריבית קבועה מעניקות וודאיים למשכנתא, ואולם משכנתאות בריבית מתכווננת מעניקות סמוכים למשכנתא. באופן מתופעל דמי תשלום שבועי, אם כן הנם מתווספים במשותף ומהווים הלוואת משכנתא בבלון.

כל הליך קנייה של ההתח מוגדר מקור ההלוואה. כללי מבצעים מצד המשכון למשכנתא, ולעיתים מעורב וש מתווך משכנתא. התיווך לוקח עמלה על כל הלוואה שמקורה, והיא נגבתה מהמשכנת או מהבעל המשכנתא. המעורבות לִירִי מעלה את כל ומחיר המשכנתא כולה.

הלוואות משכנתא מתחת לבין -80% ערכה הדירה כולו נדרשות לביטחון משני בעבור המשכנתא. הגיע נעשה בהסתכלות על של פוליסות חבילת ביטוח, הנקראות חבילת ביטוח משכנתא. הפרמיות בקרב פוליסות ביטוחים משכנתא מועברות ללווה בתשלומיהם החודשיים. יחד עם זה, והיה אם המשכנתה מרוויחה לא פחות 20% מהמקדמה, יהיה בידכם לבלום את אותה חבילת ביטוח המשכנתא.

בארה"ב נמצא מספר של סוגי משכנתאות. המשכנתאות המגוונות מאד הנישות כדוגמת אלו שמקורן באמצעות מינהל השיכון הפדרלי. הלוואות פופולאריות באופן משמעותי כדוגמת אלו נקראות הלוואות פאני מיי, פרדי מק וג'יני מיי. משכנתאות פאני מיי הנישות סוגים הלוואות המשכנתא הפופולריות עד מאוד בארה"ב.


They posted on the same topic

Trackback URL : https://bayalibi9.bravejournal.net/trackback/6679593

This post's comments feed